Moderiranje i fasilitacija


ŠTA MI RADIMO

Sa dugogodišnjim iskustvom i učešćem u različitim događajima, stručnjaci DCG-a su u stanju da naprave razliku između različitih uloga moderiranja i fasilitacije. DCG ima dokazane metodologije vođenja sastanaka, događaja, umrežavanja i zajednica, koje su usmerene na čuvanje protoka informacija i komunikacija i koje su dostupne svima koji učestvuju, u svakom trenutku. U tom smislu, moderator je menadžer informacije. Voditelj sastanaka, događaja, umrežavanja i zajednica je mnogo vidljiviji i aktivniji. Naši stručnjaci upravljaju tokom komunikacije i drže ga na putu, sa fokusom na uključivanju svih učesnika u diskusiji, čak i one koji manje govore i doprinose, obezbeđujući da se svi glasovi čuju i da diskusija bude aktivna, zanimljiva i korisna za one koji učestvuju. Ove dokazane tehnike u moderiranju i fasilitaciji događaja je ono što razlikuje DCG u regionu kao pouzdanog moderatora i fasilitatora.

 

AKTIVNOSTI

Vođenje obuka

Vođenje participativnog procesa

Moderacija sastanaka Strateškog odbora za planiranje i sektorskih radnih grupa  

Vođenje fokus grupa raznih aktera na lokalnom nivou

Razmena online mentorstva

Podrška u planiranju, pripremi i realizaciji sastanaka JPD organa

Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti u izgradnji

Organizacija studijskih putovanja i obuka najboljih praksi u Kancelarijama za LER