Revizija strategije održivog razvoja opštine Ruma


2014

ŠTA SMO RADILI

Stvorili su se uslovi da je tadašnju strategiji održivog razvoja opštine Ruma potrebno revidirati, kako bi se bolje odrazili prioriteti razvoja opšine i da budu bolje horizontalno i vertikalno povezani sa ključnim lokalnim, pokrajinskim i nacionalnim strategijama. Pored toga bilo je potrebno da budu usklađeni sa pristupom održivog razvoja EU.

AKTIVNOSTI

Prezentacija metodologije održivog razvoja

Moderacija sastanaka Strateškog odbora za planiranje

Praćenje i analiza anketa privatnog i civilnog sektora

Facilitacija fokus grupa različitih zainteresovanih strana na lokalnom nivou

Tehnička pomoć opštini u ažuriranju opštinskog profila

Tehnička pomoć u pripremi SVOT analize i reformulacije strateških ciljeva, specifičnih ciljeva, programa i projekata

Moderacija sektorskih radnih grupa

Tehnička pomoć u identifikaciji prioriteta i pripremu plana implementacije za 2015.

Prevod strateškog dokumenta na engleski jezik

Dizajn i štampanje revidiranog strateškog dokumenta