Proces operacionalizacije integrisanih lokalnih razvojnih strategija u okviru programa integrisanog lokalnog razvoja, Lot 3/intervencija klaster "Severo-istok"


2014

ŠTA SMO RADILI

U 2012. godini, uz podršku integrisanog projekta UNDP lokalnog razvoja (ILDP), opštine su usvojile integrisane strategije održivog razvoja i počele njihovo sprovođenje od januara 2014. godine Međutim, lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini u velikoj meri nedostaje sposobnost da prevedu dokumente u realizacione održive planove (uključujući indikativno trogodišnje plansko budžetiranje - 1 + 2 i povezivanje planova sa pristupom budućeg programa budžeta). Pored toga, opštine nemaju odgovarajući institucionalni okvir za upravljanje razvojem, u smislu strategije planiranja, praćenje, evaluacije i izveštavanje o njegovoj implementaciji.

Isporuka kvalitetnog tehničke pomoći, olakšavanje, izgradnja institucija, procedura pripreme i obuka opštine i njihovi socio-ekonomski partneri u procesu transformacije svoje lokalne razvojne strategije u operativne i implementirajuće dokumente, koji će se dalje pretočiti u konkretne razvojne intervencije u korist lokalnih zajednica.

AKTIVNOSTI

Transformacija strategije u godišnji plan rada usklađen sa budžetom lokalne samouprave (priprema planova za implementaciju, godišnjih planova odeljenja i godišnjih opštinski planovi)

Jačanje lokalne razvojne funkcije upravljanja (procena trenutnog stanja i preporuke za uspostavljanje jedinice za upravljanje razvojem, izgradnja kadrovski kapaciteta, priprema procedura za planiranje, praćenje i evaluaciju i izveštavanje)

Jačanje lokalnih kapaciteta projekta (pomoć u procesu pripreme projekata za finansiranje)

Podsticanje partnerstva i dijalog između lokalnih vlasti i privatnog sektora

Unapređenje znanja i veština za strateško planiranje, monitoring, evaluaciju i izveštavanje