Razvoj LER strategija i osnivanje kancelarija za LER


2008

ŠTA SMO RADILI

GTZ, na svom projektu ekonomskom razvoju opština u regionu Dunava - (KWD) projekat, shvatio da lokalne samouprave u Srbiji nisu značajnije promovisale ekonomski i društveni razvoj: nude samo nekoliko dodatnih usluga MSP-a, podcenjuje postojeći potencijal finansiranja i dostupnih vlasti. LER strategije su samo delimično realizovane, ukoliko postoje. Umesto da koordiniraju svoje ekonomske napore razvoja sa drugima, lokalne samouprave takmiče sa drugima bez uzimanja u obzir prednosti koordiniranog pristupa razvoju. Sa samo početnim kapacitetima za kontrolu lokalnih ekonomskih politika, lokalne vlasti nisu povezane na nacionalnom i lokalnom nivou, niti koordinacije učešća u razvoju između države, privatnog sektora i civilnog društva.

AKTIVNOSTI

Trening različitih ciljnih grupa o relevantnim LER temama

Organizovanje javnih rasprava sa relevantnim sektorima u zajednici tokom razvoja LER strategija

Održavanje bliskih odnosa između zvaničnika lokalnih vlasti tokom procesa izrade strategije, uključujući ih u sve relevantne obuke, događaje i sveukupni razvoj strategije

Priprema finalnog programa za monitoring i koncept evaluacija

Ocena situacije i potreba u vezi sa osnivanjem kancelarija za  LER u opštinama iz programa i izrada koncepta za njihovo osnivanje

Kreiran akcioni plan za jačanje postojećih kancelarija za LER

Razvijene organizacione šeme, planove radnih aktivnosti, opis radnih mesta za osoblje, planova obuke, itd, za nove i postojeće LER kancelarije