Pružanje konsultantskih usluga na GIZ-PROLOCAL partnerske opštine u oblastima lokalnog ekonomskog razvoja i uspostavljanja javnog-privatnog dijaloga


0001

ŠTA SMO URADILI

Podrška javno-privatnog dijaloga (JPD) u opštinama Teslić, Tešanj i Žepče, uspostavljanje i jačanje kancelarija za LER, izgradnja kapaciteta zaposlenih u kancelarijama za LER u opštinama Konjic, Jablanica i Prozor-Rama

U skladu sa GIZ-ProLocal ciljem da podrži zajedničke napore javnog, privatnog i civilnog sektora u poboljšanju konkurentnosti lokacije, partnerskim opštinama je potrebna tehnička pomoć u uspostavljanju institucionalnog i regulatornog okvira izgradnje kapaciteta i osoblja za LER, kao i jačanje lokalne ekonomije i uključivanje svih relevantnih aktera u javno-privatni dijalog (JPD), koji bi trebalo da rezultira LER inicijative koje poboljšavaju konkurentnost.

AKTIVNOSTI

Podizanje svesti ključnih opštinskih donosioca odluka (gradonačelnici, opštinskih članova saveta, šefova opštinske administracije, menadžerima LER agencija, itd) o ključnim konceptima i prednostima javno-privatnog dijaloga

Procenana terenu za razvoj privatnog sektora (posete odabranim lokalnim malim i srednjim preduzećima i investitorima)

Analiza potencijala za razvoj privatnog sektora i poboljšan JPD

Izrada preporuka za gradonačelnika u vezi sa uspostavljanjem i podrškom JPD

Tehnička pomoć u pripremi i donošenju opštinske JPD strategije, pravilnika i procedura

Uspostavljanje stalnog tela za sprovođenje javnog-privatnog dijaloga i omogućavanje njihovog susreta

Podrška sprovođenju ankete odnosa prema poslu i analizu rezultata

Uspostavljanje okvira za monitoring i evaluaciju JPD