Osnovna studija konkurentnosti u 34 opštine na jugu i jugozapadu Srbije


2013

ŠTA SMO RADILI

EU PROGRES projekat se realizuje kao zajednička akcija Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije na unapređenju konkurentnosti 25 srpskih opština u privlačenju kapitalnih razvojnih projekata. Projekat  sprovodi kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), preko 3 godine, počevši od jula 2010. godine. Nova faza projekta se očekuje da bude pokrenuta u proleće 2014. godine, sa uključenjem dodatnih 9 opština. Zbog toga je u maju 2013. EU PROGRES program pokrenuo osnovnu studiju o konkurentnosti u 34 opštine južne i jugozapadne Srbije. Specifični ciljevi osnovne studija su da uspostave osnovne indikatore za merenje konkurentnosti opština i da se utvrde prioriteti za dalju reformu načina upravljanja javnim sredstvima.

AKTIVNOSTI

Prikupljeni i sastavljeni osnovni podaci o opštinskim resursima i potencijalima za rast i razvoj

Razvijen elektronski, online portal za čuvanje i analizu podataka za sve srpske JLS

Analiziran potencijalni rast lokalnih samoupravama, upravljanje javnim finansijama, kreditne sposobnosti i administrativni kapaciteti

Dodeljena sveobuhvatni rang konkurentnosti u svakoj od 34 opštine

Pripremljeni mesečni pregled i konačni izveštaji

Pripremio obimnu studiju konkurentnosti sa ključnim nalazima, naučenim lekcijama i preporukama za buduće akcije svih zainteresovanih strana u procesu

Pripremljen izveštaj o postojećim i potencijalnim javno-privatnim partnerstvima u 34 opštine

Pripremljen pregled javnih rashoda i analiza finansijske odgovornosti (PEFA), analiza opštinske kreditne sposobnosti i analiza konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.