Konsultantske usluge partnerskim lokalnim samoupravama na LER fokusirane na JPD


0001

ŠTA SMO RADILI

GIZ ProLocal projekat podržava 10 opština u 3 regiona u oblasti poboljšanja ekonomskog upravljanja, konkurentnosti  i jačanje kapaciteta svojih kancelarija za LER u uspostavljanju i uspešnom vođenju javnog privatnog dijaloga. Region 1 lokalne samouprave: Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac; Region 2: Teslića, Tešnja i Žepča; Region 3: Konjic, Prozor-Rama i Jablanice.

GIZ-ProLocal želi da podrži zajedničke napore javnog, privatnog i civilnog sektora u poboljšanju konkurentnosti lokacija. Koja uključuje sve veću orijentaciju opština na jačanju lokalne ekonomije i uključivanje svih relevantnih aktera u javno-privatni dijalog, što rezultira LER inicijativama koje poboljšavaju konkurentnost. Cilj ovih napora je jačanje kapaciteta oba sektora u javno-privatnom dijalogu.

AKTIVNOSTI

Uvod (podizanje svesti) javnosti - privatni dijalog (JPD) u regionu 1

Analiza postojeće prakse JPD u lokalnim samoupravama - JPD procene kapaciteta u regionima 2 i 3

Pripremne aktivnosti za uspostavljanje lokalnih organa JPD (izgradnja kapaciteta u LER, uspostavljanje i jačanje JPD sekretarijata u okviru kancelarija za LER, izrada politika i procedura koje se odnose na JPD) u regionima 1 i 2 i podrške u izradi godišnjih planova opštinskih JPD

Podrška u planiranju, pripremi i realizaciji sastanka odgovornih tela JPD (uključujući sastanke ekonomskog saveta)

Tehnička pomoć za implementaciju odabranih preporuka iz JPD procesa

Tehničku pomoć odabranim LER inicijativama za poboljšanje konkurentnosti koji proizilazi iz lokalnih JPD procesa

Podrška u realizaciji i analizi istraživanja privatnog sektora, urađena od strane lokalnih kancelarija za LER i konsalting LDA baze podataka (uključujući tehničku pomoć u poboljšanju analitičke sposobnosti) u vezi sa pripremom za JPD

Izrada investicionih ponuda (u LEDIS-u) i opšte efikasno korišćenje LEDIS softvera (region 2)

Unapređenje usluga LER kancelarije za privatni sektor (region 2)