eNabavka


 

Šta je e-Nabavka?    

e-Nabavka je prvi i jedinstveno elektronsko rešenje u Srbiji koji omogućava lako, efikasno i potpuno upravljanje postupcima javnih nabavki - od godišnjeg planiranja do  realizaciju ugovora.

 

Ko bi trebalo da koriste e-Nabavka?  

e-Nabavka je jednostavno i razumljiv softver za upravljanje javnim nabavkama za naručivanje entiteta. Lako vodi službenika za javne nabavke kroz ceo proces i garantuje poslovanje u skladu sa zakonom i principima javnih nabavki. Sa e-Nabavka, službenici za javne nabavke su sigurniji - imaju manje mogućnosti da naprave grešku ili propuste korak u postupku.

 

Šta e-Nabavka nudi?

e-Nabavka nudi integrisani sistem za čuvanje svih nabavki na jednom mestu i omogućava vam trenutni pristup svim informacijama koje su vam potrebne. e-Nabavka obezbeđuje sve što je potrebno za početak i sprovođenje postupka javnih nabavki, ali takođe, za praćenje budžeta i izvršenja ugovora i da proizvede detaljne izveštaje u različitim formatima.

 

Zašto vam je potrebna e-Nabavka?

e-Nabavka pomaže da radite efikasnije i ekonomičnije. Sve što vam treba da počnete postupak nabavke je na jednom mestu:

Biblioteku svih zakona i propisa;

Sveobuhvatan spisak svih ljudskih resursa koji mogu biti u komisiji za javne nabavke, sa informacijama o njihovim kvalifikacijama, znanju i iskustvu;

Lak pristup informacijama o ponuđačima;

Budžet vaše organizacije na koji se odnosi;

Plan javne nabavke;

Svi neophodni šabloni koji će vam pomoći da napravite tendersku dokumentaciju.

Sa softverom e-Nabavka, informacije o javnim nabavkama postaju transparentne jednim klikom na željeno dugme!

To vam omogućava da automatski eksportujete informacije o javnim nabavkama na sajt vase organizacije,

Izveštavanje za razne namene postaje lako dostupno i ne troši dragoceno vreme.

e-Nabavka promoviše konkurenciju!

Zainteresovani i kvalifikovani ponuđači dobiće direktan pristup informacijama o trenutnim i budućim mogućnostima, to pomaže da se dobije veći broj ponuda, a time i bolja vrednost za novac.

e-Nabavka osigurava jednak tretman svih ponuđača!

Automatsku registraciju podnetih ponuđača, sa odmah oštampanim prijemom,

Otvoreno i transparentno otvaranje ponuda, uz mogućnost da se prati na velikom ekranu,

Automatsko generisanje izveštaja otvaranja ponuda, instant informacije o ishod na sajtu.

 

Šta e-Nabavka da radi za vas?

e-Nabavka može da uštedi vreme i novac. Svi koraci u procesu su jasno definisani, podaci se unose na jednostavan i brz način, bez duplikata, vreme provedeno na izveštavanju je minimalno, jedinstvena baza podataka omogućava efikasno pretraživanje sistema i lak pristup svim dokumentima koji se odnose na svaku nabavku.

Svi potrebni dokumenti se automatski generišu. Ugrađeni sistem za upravljanje dokumentima omogućava korišćenje raspoloživih šablona za izradu dokumenata u svakom koraku javnih nabavki, unošenjem specifičnih podataka u datim oblastima. Kompletan dokaz svih javnih nabavki je na jednom mestu, birokratija je svedena na minimum, službenici za javne nabavke su direktno povezani sa finansijskom službom, softver podržava trenutni budžet praćenje preko računa.

E-Nabavka podržava odgovorno upravljanje javnim sredstvima.

Građani znaju da su javne nabavke jedna od centralnih tačaka korupcije i veoma su zainteresovani za to kako se novac poreskih obveznika troši na kapitalne investicije, javne radove, reprezentacije, stvaranje uslova za kapitalne investicije, itd.

Javne nabavke treba da budu javne - objavljivanjem informacija o njima, javne ustanove šalju pozitivnu poruku građanima, poslovnom sektoru i budućim investitorima.

Svi dokumenti mogu da se izvoze na sajt i da budu dostupni javnosti kao što su godišnji plan javnih nabavki, odluke i informacije o ugovoru, itd. Softver obezbeđuje sistem praćenja svih nabavki - to se može automatski eksportovati u informacijama na sajt ugovornih firmi koliko puta i koliko često je posao ugovoren, kako je ugovor izvršen, ukupan iznos potrošen na svaku vrstu nabavke, itd.

e-Nabavka može pomoći da dobijete bolju vrednost za vaš novac.

Informacija o nabavkama na sajtu osigurava da će svi zainteresovani ponuđači biti obavešteni, bez teritorijalnih ograničenja. Elektronski objavljen godišnji plan nabavke služi kao obaveštenje pre tendera, koji omogućava ponuđače za pripremu unapred na predstojeće tendere. Bolja konkurencija znači niže ponude i bolji kvalitet robe, usluga i radova - bolju vrednost za novac.

e-Nabavka promoviše fer-plej.

Fer plej znači otvoren konkurs na osnovu jasno propisanih specifikacija i kriterijuma. Sistem pruža mogućnost  praćenja otvaranje javnih ponuda na ekranu. Pisani zapis se pravi odmah i distribuira ponuđačima na licu mesta.  Automatski obračunava pondere a time osigurava nepristrasnost Komisije za javne nabavke i veću motivaciju za ponuđače da uđu u postupak javne nabavke.

 

Kako e-Nabavka radi?

e-Nabavka je zasnovana na potpunom razumevanju čitavog postupka javne nabavke: postupak počinje sa planiranjem, a završava se izvršenje ugovora - sticanjem željenog kvaliteta robe, usluga i javnih radova.

Lako vas vodi kroz sve elemente planiranja nabavki i pomaže vam da završite sveobuhvatan godišnji plan, u zakonski propisanom formatu.

To vam omogućava da komunicirate sa finansijskom službom direktno kroz sistem.

To vam pomaže da definišete sve elemente u odluci za početak postupka javne nabavke i da ga odmah završi.

Pravi zapis primljenih ponuda lako, pouzdano i profesionalno.

To vam omogućuje transparentno otvaranje ponuda, i odmah generiše i štampa zapis otvaranja ponuda.

Automatski izračunava pondere i stvara rang listi ponuđača.

Čini izvršenje ugovora i kontrolu kvaliteta jednostavno i precizno.

Izveštavanje Skupštine lokalne samouprave, Agencije za javne nabavke i više nije smetnja građanima.

 

Koji su tehnički zahtevi za e-Nabavka?

e-Nabavka je razumljiva i lako primenjiva desktop aplikacija - internet konekcija je neophodna samo kada se novi podaci i verzije softvera ažuriraju, ili kada informacije se eksportuje na sajt korisnika ili na veb stranicu javnih nabavki.

Minimalne preliminarne tehničke uslove koje svaki korisnik treba da ispuni uključuju instaliran MS Windows XP Professional i SQL Server. Sve lokalne samouprave u Srbiji su dobro opremljeni celim paketom, zbog Sporazuma o strateškoj saradnji na slobodnom transferu znanja i tehnologija između Microsofta i Vlade Republike Srbije.

Softver je dizajniran da radi u lokalnoj vezi, što omogućava pristup i različitim nivoima korišćenja od strane ovlašćenih lica lokalne samouprave - zvaničnici zaduženi za finansijski menadžment / postupku javne nabavke, kroz sistem lozinke.

e-Nabavka radi čak u prosečnim uslovima!

Preporučuje se tj. minimalna konfiguracija klijentovih računara: Hardver: RAM: 1GB; Procesor: 1,6GHz; Hard disk: 80GB; LAN 100Mbps; grafika S-VGA (1024x768).

Operativni sistem: Windows XP, Vista. e-Nabavka je informacioni sistem zasnovan na WinForms Microsoft .NET tehnologiji. Ukoliko klijent nema instaliran MSSQL Server, zajedno sa softverom, mi ćemo instalirati SQL-Express 2005, besplatno, dovoljno za e-nabavku da funkcioniše.