Studija o popisu i upravljanju imovinom za potrebe Grada Novog Sada


2014

Datum: Maj 2014 - Septembar 2014.

Za skoro 16 godina lokalne samouprave u Srbiji nemaju pravo vlasništva nad imovinom i drugih potrebnih sredstava potrebnih za obavljanje svojih i poverenih zadataka. Novi Ustav Republike Srbije, usvojen 2006. godine i Zakon iz 2007. o lokalnoj samoupravi su propisano da se opštinskom imovina upravlja na nivou lokalne samouprave. Ovo je obezbedila osnov za donošenje posebnog zakona koji bi regulisao pitanje restitucije imovine lokalnih samouprava. Konačno, Zakon o javnoj svojini je usvojen 2011. godine i ovim se  završio pravni okvir za prenos odgovornosti upravljanja imovinom srpskim lokalnim samoupravama. Zakon o javnoj svojini propisuje rokove za podnošenje zahteva za prenos imovine u katastarske kancelarije, kao i postupak za traženje imovine na lokalnom nivou, što će omogućiti lokalnim samoupravama da upravljaju, koriste i prodaju imovinu po sopstvenom nahođenju . Sa druge strane, treba naglasiti da većina lokalnih samouprava (uključujući i Novi Sad) i dalje nemaju organizacionog kapaciteta i ljudskih resursa neophodnih za pokretanje, uspostavljanjw i potpuno sprovođenje ovog ozbiljnog i komplikovanog procesa.