Upravljanje vanrednim situacijama


Upravljanje vanrednim situacijama je stvaranje planova kroz koje zajednice smanjuju osetljivost na opasnosti i gde se bolje nose sa nesrećama. To ne mora nužno da otkloni ili eliminiše pretnje, ali umesto toga, fokusira se na kreiranje planova za smanjenje efekta. Propust da se stvori plan može dovesti do ljudskih žrtava, gubitka prihoda i imovine. Događaji koje pokriva upravljanje vanrednim situacijama uključuju dela terorizma, industrijskih incidenata, požara, prirodnih katastrofa (kao što su zemljotresi, poplave, itd), upravljanje javnim redom i probleme u komunikaciji. Ako je moguće, planiranje i upravljanje vanrednim situacijama  treba da imaju za cilj da spreče pojavu hitnih slučajeva, a ako to nije moguće, treba da razvije dobar akcioni plan za ublažavanje rezultata i efekata bilo kakvih vanrednih situacija. Sedam faza upravljanja vanrednim situacijama su: prevencija, ublažavanje, pripravnost, lokalni odbori za vanredne situacije, pripremljene mere, odgovor i oporavak.

DCG koristi svoju ekspertizu u obukama za povećanje kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji da adekvatno odgovore na vanredne situacije i da ih uvede na održiv i sistemski pristup upravljanja vanrednim situacijama radeći sa Development Alternatives Incorporated (DAI). Ne samo da je DCG uključen u obuci i unapređenju postojećih materijala za obuku i module, naši stručnjaci pripremaju PPES vodič lokalnim samoupravama u procesu sertifikacije upravljanja katastrofama, kao i pripremu za dobijanje PPES sertifikata za lokalnu samoupravu u vidu poboljšanja statusa/kvalifikacija otpornosti na katastrofe. Naši konsultanti omogućavanju izgradnju kapaciteta i institucija za nacionalni trening centar za upravljanje vanrednim situacijama koji je značajno poboljšao mehanizme upravljanja u vanrednim situacijama za brz odgovor na krizne situacije u Srbiji.

DCG je aktivno učestvovala u tranziciji programa USAID-ovog projekta za jačanje ekonomske sigurnosti (ESP) iz pripeme, planiranja i ekonomske sigurnosti (PPES). Ova promena je sada fokusirana i ukupan naglasak je na pitanjima vezanim za jačanje ekonomske sigurnosti koji zahtevaju različite alate i tehnike upravljanja informacijama nego što je bio slučaj u prethodnim prijavama za program. DCG je pružio tehničku pomoć u cilju povećanja vidljivosti procedura za pripremu sveobuhvatnog komunikacijskog plana prenošenja poruke projekta relevantnim akterima i medijima visokog profila.