Upravljanje imovinom


Upravljanje imovinom podrazumeva balansiranje troškova, mogućnosti i rizika u skladu sa željenim stanjem imovine, da bi se postigli organizacioni ciljevi. Ovo balansiranje je potrebno uzeti u obzir u različitim vremenskim okvirima.

Upravljanje imovinom takođe omogućava organizaciji da ispita potrebu i performanse za, sredstvima i sistemima imovine na različitim nivoima. Pored toga, omogućava primenu analitičkih pristupa prema upravljanju sredstvima u različitim fazama njegovog ciklusa (koji može da počne sa konceptom potrebe za sredstvima, sve do njegovog odlaganja, a uključuje upravljanje bilo kakvim potencijalnim mogućnostima odlaganja).

Mnoge javne usluge se oslanjaju na sredstva jer od toga zavisi njihova isporuka. Ukoliko se imovinom ne upravlja dobro, usluge koje podržavaju će trpeti. Na žalost, sredstva i imovina se često uzimaju zdravo za gotovo sve dok ne propadnu. Propala sredstva i imovina mogu imati i socijalne i ekonomske efekte na zemlju. Da bi se to izbeglo, neko mora da aktivno upravlja imovinom - njihov posao se ne sme potceniti.

Upravljanje imovinom je umetnost i nauka donošenja prave odluke i optimizacije vrednosti isporuke. Upravljanje imovinom mora da bude planirani pristup koji je integrisan sa drugim planiranjima, koji se oslanja na kvalitetne podatke i obuhvata celokupan ciklus strategije upravljanja imovinom. DCG je ovladao ovom veštinom pružajući procene i kapacitete za upravljanje imovinom u gradu Novom Sadu. Naši stručnjaci koriste svoje znanje za obuku osoblja lokalnih samouprava u osnovnim principima upravljanja imovinom, prenoseći korisne alate i tehnike, kao što je uspostavljanje baze podataka o upravljanju imovinom.