Javno-privatni dijalog i javno-privatna partnerstva


Javno-privatni dijalog i javno-privatna partnerstva pružaju strukturirani, participativni i inkluzivni pristup politikama usmerenim na reformu upravljanja i poslovne klime, naročito tamo gde su druge političke institucije su podbacila. Vlade koji slušaju privatni sektor imaju veće šanse da kreiraju kredibilne reforme i da dobiju podršku za svoju politiku.

Dijalog proširuje prostor za otkriće novih politika. Kroz dijalog, kreatori politike, izabrani predstavnici i stručnjaci mogu mnogo preciznije odrediti idealno mesto za reforme koje će zadovoljiti uslove politike a koje sa druge strane ostaju u okviru političke i administrativne izvodljivosti. Oni omogućavaju učesnicima da zajednički rade na rešavanju zajedničkih državnih i tržišnih  probleme. Oni okupljaju širok spektar aktera kao što su privatni sektor, vlada, civilno društvo, akademsku zajednicu, i druge koji dele zajedničke interese ili zabrinutost oko konkretnih pitanja politike.

DCG je radio na pružanje tehničke podrške lokalnim samoupravama u BiH u procesu operacionalizacije integrisanih lokalnih razvojnih strategija, posebno na jačanje partnerstva i dijaloga između lokalnih vlasti i privatnog sektora na jačanju lokalne funkcije upravljanja razvoja lokalnih samouprava.  

DCG je proširio ovu ekspertizu pružajući drugim opštinama podršku u njihovim javno-privatnim dijalozima u uspostavljanju i jačanju LER (lokalni ekonomski razvoj) kancelarija i izgradnju kapaciteta zaposlenih u kanclearijama za LER. DCG osigurava da ključni akteri shvate značaj i prednosti javno-privatnog dijaloga i partnerstava za donošenje odluka lokalne samouprave da bi se stvorio održiv ekonomski razvoj u regionu.