Dobra uprava


Dobro upravljanje jednim društvom, bilo na lokalnom ili nacionalnom nivou je trajan i transparentan proces u kom se odluke donose kroz interakciju javnih i privatnih institucija, državnih i civilnih organizacija, pružajući priliku akterima da identifikuju i formulišu svoje interese na najbolji mogući način, uz istovremeno uvažavanje međusobnih razlika. Primena principa dobrog upravljanja treba da postane praksa u svakodnevnom radu i funkcionisanju lokalne samouprave što će doprineti unapređenju ekonomskog i društvenog razvoja zajednica, iako je reč o dugoročnom procesu.

Dobro upravljanje ima 8 glavnih karakteristika. To je participativni, orijentisan na konsenzus,  transparentan, efektivan i efikasan, pravičan i sveobuhvatan i prati vladavinu prava sa jasnom raspodelom odgovornosti i zaduženja. To osigurava da je korupcija svedena na minimum, stavovi manjina su uzeti u obzir i da su glasovi najugroženijih u društvu čuju u donošenju odluka. Takođe reaguje na sadašnjim i budućim potrebama društva

Svako na koga utiču ili su zainteresovani u odluci treba da imaju mogućnost da učestvuju u procesu donošenja takve odluke. Dobro upravljanje zahteva posredovanje različitih interesa u društvu da bi se postigao široki konsenzus o tome šta je u najboljem interesu cele zajednice i na koji način se to može postići. Odgovornost je osnovni uslov dobrog upravljanja. Lokalna samouprava ima obavezu da prijavi, objasni i da bude odgovorna za posledice odluka koje je napravila u ime zajednice koju predstavlja. To znači da će građani jasno videti koje su odluke u skladu sa relevantnim zakonodavstvom ili običajnim pravom i da su u okviru nadležnosti Saveta, dobro upravljanje zahteva fer zakonske okvire koji se nepristrasno sprovode. Lokalne samouprave treba uvek da pokušaju da služe potrebama cele zajednice, dok balansiraju suprotstavljene interese na odgovarajući i odgovoran način. Dobrobit ​​društva zavisi od osiguranja da se svi njeni članovi osećaju da imaju udeo u tome i da se ne osećaju isključenim iz glavnih tokova društva. Lokalna vlada treba da sprovede odluke i prati procese koji čine da se na najbolji način iskoriste raspoloživi ljudi, resursi, vreme i da obezbede najbolje moguće rezultate za njihovu zajednicu.

DCG ima dugogodišnje iskustvo u pripremi, izradi izveštaja, analizi rezultata, uključujući i ključne zaključke, naučene lekcije i preporuke za projektovanje, izradu i realizaciju opštinskih paketa usluga iz oblasti finansijskog upravljanja, javnih nabavki, upravljanje imovinom, komunalnih usluga, lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja ljudskih resursa. Imamo znanje i stručnost da pomognemo u razvoju, obnovi i restrukturiranju u zemljama regiona (Srbija, Bosna i Hercegovine, Makedonija, Crna Gora).

DCG konsultanti definišu i poboljšavaju procese u decentralizaciji, vladavini prava i implementaciji pomoći, gde će svoje aktivnosti u vezi sa unapređenjem dobrog upravljanja organizovati uz realizaciju niza radionica koje imaju za cilj jačanje opštinskih kapaciteta za dobro upravljanje i pokretanje strukturnih reformi lokalnog upravljanja.